Przetarg ustny nieograniczony 

 

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Grodzisk Wlkp.

 

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność

Gminy Grodzisk Wielkopolski:

 

Lp.

Numer

działki

Powierzchnia

w ha

Nr KW

Położenie

Opis

nieruchomości

Kwota wywoławcza czynszu dzierżawnego

 

Wadium

w zł

1.

42

44

46

1,3600

3,3300

1,3300

(część o pow. 5,41 ha)

PO1S/00029992/5

Czarna Wieś,

gm. Grodzisk Wlkp.

Działki niezabudowane, oznaczone w ewidencji gruntów jako grunty orne, łąki trwałe, grunty zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, rowy, lasy.

W studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Wlkp. oznaczone jako teren rolniczy i teren

zabudowy mieszkaniowej.

2.800,00 zł/rok

 

300,00 zł

2.

58

2,41 ha

(część o pow. 1,85 ha)

PO1S/00029992/5

Czarna Wieś,

gm. Grodzisk Wlkp.

Działka niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne i lasy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Wlkp. oznaczona jest jako teren rolniczy i teren zabudowy mieszkaniowej.

1.000,00 zł/rok

100,00 zł

 

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany stawki czynszu dzierżawnego bez konieczności wypowiedzenia niniejszej umowy w przypadku podjęcia przez Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego zarządzenia w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego. O zmianie czynszu dzierżawnego Dzierżawca będzie każdorazowo powiadomiony.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.05.2018r.( poniedziałek ) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim (II piętro). Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia10.05.2018r. (środa) do godz. 14.00 na rachunek Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp. nr 47 9063 0008 0000 0011 1100 0005. Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie posiadają żądnych obciążeń i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium uczestnika, który przetargu nie wygrał, zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy.

Ustala się postąpienie w wysokości nie mniejszej niż 1 % kwoty wywoławczej.

Uczestnicy przetargu winni okazać się: dowodem wpłaty wadium, dowodem osobistym, w przypadku przedsiębiorców lub innych podmiotów nie będących przedsiębiorcami – odpisem z właściwego rejestru, pełnomocnictwem oraz wszelkimi zezwoleniami i zgodami, jeżeli są one prawem wymagane.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umów dzierżawy. Umowy dzierżawy zostaną zawarte na okres 5 lat.

Czynsz dzierżawny płatny będzie do 30 września każdego roku obowiązywania niniejszej umowy.

Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji na temat przetargów udziela Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim,
ul. Stary Rynek 1 – Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 14), tel. 061-445-30-31.

 

 

Liczba odwiedzin : 166
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Natalia Jarosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Natalia Jarosz
Czas wytworzenia: 2018-04-06 09:51:10
Czas publikacji: 2018-04-06 09:51:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak